Hasta Hakları
28 Kasım 2023

HASTA HAKLARI 

1)  Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma, Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.


2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.


3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirmeye :

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA HAKLARI BİRİMİMİZ 

Ülkemizde hasta hakları birimleri Sağlık Bakanlığının 1998 yılında yürürlüğe koyduğu Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak üzere 'Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge' hazırlanması ile hayat bulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda merkezimiz hasta hakları birimi 2009 yılından itibaren hastaların her aşamada tedavileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarını hasta hakları doğrultusunda bilgilendiren, mahremiyete uyulması için gerekli çalışmayı yapan, “hasta" odaklı” hizmet sunumu için çaba harcayan bir misyonla çalışmalarını yürütmektedir.

Hasta hakları birimimiz hasta hakları uygulamalarına ilişkin hastanemize yapılacak şikâyetleri almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek üzere oluşturulmuştur. Birimimiz bu uygulamaya paralel olarak hastanemizde hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları inceleyip, değerlendirip, sonuçlandırarak, çözüm önerileri üretmek üzere oluşturulmuştur. Hastalarımızın haklarını kullanmayı kolaylaştıracak bilgi, doküman ve tavsiyelere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirler hastane başhekimliğimizin destekleri ile alınmış olup, hastanemizde hasta haklarına ilişkin uygulamaları duyurmak üzere hastalar tarafından kolaylıkla görülebilen yerlerde oluşturulmuştur. 

 

HASTA HAKLARI BİRİMİ EKİBİMİZ

 

Sorumlu Diş Hekimi Şakir TOPAL 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Müge ÇOLAK 

Sekreterya Kemal TİRYAKİ 

0 212 5563636 Dahili 1016